சாவ் டோம் மற்றும் பிரின்சிபி அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு 239

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை.
சாவ் டோம் மற்றும் பிரின்சிபி அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்