எரித்திரியா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +291

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 அனைத்து இருப்பிடங்கள் 1 பிளஸ் ஆறு இலக்க எண்
எரித்திரியா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்