தைவான் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +886

Changhua 4
 Chiayi கவுண்டி 5
 Chunan 37
 Chunghsing-Hsintsun 49
 Chungli 3
 Fengyuan 4
 Hsiaying 6
 ஹுலிஎன் 38
 காவோசியுங் 7
 Keelung 2
 Lotung 39
 பிங்கித்துங் 8
 தாய்சுங் 4
 டாய்னன் 6
 தைபே 2
 தாத்துங் 89
 சீனக் குடியரசு 3
தைவான் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்