செர்பியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Beograd (Belgrade)11
Bor30
Jagodina 35
Kosovska Mitrovica28
Kragujevac34
Kraljevo36
Krushevac37
Ni? (Nish)18
Novi Pazar20
Novi Sad21
Panchevo13
Pec39
Pirot10
Pozarevac12
Prishtina38
Sombor25
Sremska Mitrovica22
Subotica24
Uzice31
Valjevo14
Zajechar19
Since 1 May 2004 mobile phone prefix was changed from 5 to 50
Telenor Serbia GSM 900/180062 ... 63
MTS GSM 900/180064 ... 65


செர்பியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்