போர்ச்சுகல் அழைப்பு குறியீடுகள்

(including Azores and Madeira Islands)
City codes not required. All points nine digits.
Note: Effective December 1999 Portugal changed its dialing scheme to incorporate the previous city codes into local phone numbers.
In addition to the prior city codes the following digits were added at the beginning of each number for various types of services.
City Codes
Fixed phones and faxes2
Toll-free8
Added value/Internet 6
Mobile prefixes
Fixed phones and faxes93
TMN86
Telecel91
போர்ச்சுகல் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்