பாலஸ்தீனிய பிரதேசம் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +970

தொலைபேசி குறியீடுகள்
 டயல் +970 + உள்ளூர் எண்
பாலஸ்தீனிய பிரதேசம் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்