ஹோலி சீ - வத்திக்கான் நகரம் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +39


ஹோலி சீ - வத்திக்கான் நகரம் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்