ஸ்லோவேனியா அழைப்பு குறியீடுகள்

City Codes
Celje3
Kranj 4
Koper5
Ljubljana 1
Maribor 2
Novo mesto7
Portoroz5
Other prefixes
Mobitel GSM 900 1800 ... 31 ... 41
S!Mobil GSM 900 1800 ... 40
Mobitel NMT (analogue)50
Vega GSM 180070
Toll-free80
Commercial calls90
VoIP poviders881
ISP providers880 ... 889


ஸ்லோவேனியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்