குவைத் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +965

பெருநகரம் குறியீடுகள் தேவையில்லை. அனைத்து ஏழு இலக்கங்கள் காட்டுகிறார்
குவைத் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்