கமரூன் அழைப்பு குறியீடுகள்

Phone Codes Phone numbers in Cameroon were recently switched from a six-digit to a seven-digit format The table below can be used to convertprevious numbers to the new numbers
Operator Existing number Digit to be added New number
Camtel (fixed telephony)2 XXXXX 2 2 2X XXXX
30 XXXX2 30 XXXX
31 XXXX2 31 XXXX
32 XXXX 3 32 XXXX
33 XXXX 3 33 XXXX
34 XXXX 3 34 XXXX
35 XXXX 3 35 XXXX
36 XXXX 3 36 XXXX
37 XXXX 337 XXXX
38 XXXX 338 XXXX
39 XXXX 339 XXXX
4 XXXXX 3 4 XXXXX
MTN-Cameroon (GSM 900 mobile) 6 XXXXX 7 XXXXX 7 7 7 6 XXXXX 7 7 XXXXX
SCM (Mobilis) (GSM 900 mobile) 8 XXXXX 9 XXXXX 9 9 9 8 XXXXX 9 9 XXXXX


கமரூன் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்