ஜிப்ரால்டர் அழைப்பு குறியீடுகள்

Land lines 5 or 6 digits Mobile phone numbers have 8 digits ending in 000
This is due to Spain's refusal to recognize the 350 code which has restricted Gibraltar to 30.000 telephone numbers accessible from Spain using the provincial code 9567
Calls to landlines in Spain require only the 9 digit number without the code 0034 although this is used for mobiles
ஜிப்ரால்டர் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்