யேமன் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +967

ஏடன் 2
 Almahrah 5
 அம்ரான் 7
 Hodeidah ல் 3
 சனா 1
 டையிஸ் 4
 Yarim 4
 Zabid 3
யேமன் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்