பஹாமாஸ் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +1

தொலைபேசி குறியீடுகள்
  பகுதி குறியீடு 242
  வட அமெரிக்க எண்வழங்கல் திட்டம் நாடு குறியீடு +1 பகுதி
  +1 + 242 + உள்ளூர் எண்
பஹாமாஸ் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்