குரோசியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Locality Area code
Bjelovar 43
Cakovec 40
Dubrovnik 20
Gospic 53
Karlovac 47
Koprivnica 48
Krapina 49
Osijek 31
Pazin 52
Pozega 34
Rijeka 51
Sibenik 22
Sisak 44
Slavonski Brod 35
Split 21
Varazdin 42
Vinkovci 32
Virovitica 33
Zadar 23
Zagreb 1
Mobile ServicesPrefix
Analogue cellular network (NMT 450) 99
HT Mobile (GSM 900) 98
Paging service 97
VIP (GSM 900)  91


குரோசியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்