อิหร่าน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +98

รหัสเมือง
 Ardebil 452
 Bakhtiari 382
 Booshehr 772 ... 773
 Booyerahmad 743 ... 742 ... 744
 Chaharmahal 772 ... 773
 Ealam (Ilam) 842
 ตะวันออก Azerbayajan 411 ... 412 ... 422 ... 423 ... 426 ... 427 ... 432 ... 492
 ฟาร์ส 712 ... 722 ... 729 ... 732 ... 752 ... 782 ... 792
 Gilan 132 ... 142 ... 182
 Ghazvin 281 ... 282
 Golestan 173 ... 174
 Hamedan 812 ... 852
 Hormozgan 763 ... 764
 อิสฟาฮาน 311 ... 322 ... 324
 เคอร์แมน 342 ... 346 ... 347 ... 349 ... 392
 Kermanshah 831 ... 832 ... 835 ... 837 ... 838
 Khoozestan 612 ... 632 ... 642 ... 652 ... 672 ... 682 ... 692
 Khorasan 511 ... 512 ... 529 ... 532 ... 535 ... 552 ... 562 ... 572 ... 582 ... 585
 Kohgelouyeh 743 ... 742 ... 744
 Kordestan 875 ... 872
 Lorestan 663
 Markazi 256 ... 861 ... 862 ... 866
 Mazandaran 111 ... 112 ... 121 ... 122 ... 123 ... 124 ... 151 ... 152 ... 192
 Qom 251 ... 252
 Semnan 231 ... 232 ... 274
 Sistan 452 ... 541 ... 543 ... 544 ... 545 ... 546 ... 547 ... 548
 เตหะราน 221 ... 229 ... 262 ... 292
 เวสเทิร์ Azerbayajan 443 ... 444 ... 462 ... 482 ... 4444
 ซด์ 352
 Zanjan 242
 รหัสมือถือ 911 ... 913


อิหร่าน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง