บุรุนดี หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +257

โทรศัพท์
 บูจุมบู
 21 XXXX
 22 XXXX
 23 XXXX
 24 XXXX
 26 XXXX
 27 XXXX
 เมืองอื่น ๆ
 30 XXXX
 40 XXXX
 50 XXXX
 โทรศัพท์มือถือ
 โทรศัพท์มือถือ
 29 XXXX


บุรุนดี หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง