จิบูตี หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +253

รหัสเมือง
 เมืองจิบูตี 25 XX XX | 30 XX XX | 31 XX XX | 34 XX XX | 35 XX XX
 อำเภอภายใน 42 XX XX
 คำนำหน้ามือถือ
 จิบูตี Telecom (GSM 900) 80 XX XX | 81 XX XX | 82 XX XX | 83 XX XX
จิบูตี หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง