Saint Vincent và Grenadines Mã gọi điện thoại

Area Code +784

Mã vùng 784
 Quay số 1 + 784 + Số địa phương
Saint Vincent và Grenadines Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố