Quần đảo Bắc Mariana Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1

(Bao gồm Saipan ... Rota và Tinian)
 Quay số 1 + 670 + Số địa phương
 Mã vùng 67
Quần đảo Bắc Mariana Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố