Quần đảo cook Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +682

Mã thành phố không cần thiết | số điện thoại di động bắt đầu với 55 tiếp theo ba chữ số
Quần đảo cook Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố