หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +649

สายโทรศัพท์ 1 + 649 + จำนวน Local
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง