ซามัว หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +784

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุดที่ 5 หรือ 6 ตัวเลขสำหรับสายการแก้ไข
 ผู้ประกอบการมือถือ: โทรคมนาคมซามัว (GSM 900) 7 หลักสำหรับโทรศัพท์มือถือ
ซามัว หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง