เกาหลีใต้ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +82

ผู้ให้บริการมือถือ
 จู 64
 Cholla Bukdo 63
 Cholla namdo 61
 Chungchong Bukdo 43
 namdo Chungchong 41
 อินชอน 32
 คังวอนโด 33
 Kyonggido 31
 Kyongsangbukdo 54
 Kyongsangnamdo 55
 Kwangju 62
 ปูซาน 51
 โซล 2
 Taegu 53
 แต 42
 อุล 52
 ผู้ให้บริการมือถือ KTF 16 ... 18
 KT TRS (Trunked ระบบวิทยุ 13
 LG Telecom 19
 ความเร็ว (เดิม SK Telecom) 11 ... 17


เกาหลีใต้ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง