China
Time Zones

Shanghai11:50 2024-03-02
Beijing11:50 2024-03-02
Shenzhen11:50 2024-03-02
Guangzhou11:50 2024-03-02
Chengdu11:50 2024-03-02
Tianjin11:50 2024-03-02
Wuhan11:50 2024-03-02
Dongguan11:50 2024-03-02
Xi’an11:50 2024-03-02
Hangzhou11:50 2024-03-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date