China
Time Zones

Shanghai05:14 2024-05-30
Beijing05:14 2024-05-30
Shenzhen05:14 2024-05-30
Guangzhou05:14 2024-05-30
Chengdu05:14 2024-05-30
Tianjin05:14 2024-05-30
Wuhan05:14 2024-05-30
Dongguan05:14 2024-05-30
Xi’an05:14 2024-05-30
Hangzhou05:14 2024-05-30China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date