China
Time Zones

Shanghai18:54 2022-05-26
Beijing18:54 2022-05-26
Shenzhen18:54 2022-05-26
Guangzhou18:54 2022-05-26
Chengdu18:54 2022-05-26
Tianjin18:54 2022-05-26
Wuhan18:54 2022-05-26
Dongguan18:54 2022-05-26
Xi’an18:54 2022-05-26
Hangzhou18:54 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date