China
Time Zones

Shanghai18:13 2024-07-12
Beijing18:13 2024-07-12
Shenzhen18:13 2024-07-12
Guangzhou18:13 2024-07-12
Chengdu18:13 2024-07-12
Tianjin18:13 2024-07-12
Wuhan18:13 2024-07-12
Dongguan18:13 2024-07-12
Xi’an18:13 2024-07-12
Hangzhou18:13 2024-07-12China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date