China
Time Zones

Shanghai02:15 2023-12-09
Beijing02:15 2023-12-09
Shenzhen02:15 2023-12-09
Guangzhou02:15 2023-12-09
Chengdu02:15 2023-12-09
Tianjin02:15 2023-12-09
Wuhan02:15 2023-12-09
Dongguan02:15 2023-12-09
Xi’an02:15 2023-12-09
Hangzhou02:15 2023-12-09China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date