Đảo christmas Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +61

(Lãnh thổ của Úc) Từ Úc quay số 08-XXXX-XXXX (mã quốc gia không cần thiết)
 Từ nơi khác quay số + 61-8-XXXX-XXXX
Đảo christmas Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố