China
Time Zones

Shanghai02:19 2023-01-30
Beijing02:19 2023-01-30
Shenzhen02:19 2023-01-30
Guangzhou02:19 2023-01-30
Chengdu02:19 2023-01-30
Tianjin02:19 2023-01-30
Wuhan02:19 2023-01-30
Dongguan02:19 2023-01-30
Xi’an02:19 2023-01-30
Hangzhou02:19 2023-01-30China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date