China
Time Zones

Shanghai04:48 2024-04-19
Beijing04:48 2024-04-19
Shenzhen04:48 2024-04-19
Guangzhou04:48 2024-04-19
Chengdu04:48 2024-04-19
Tianjin04:48 2024-04-19
Wuhan04:48 2024-04-19
Dongguan04:48 2024-04-19
Xi’an04:48 2024-04-19
Hangzhou04:48 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date