China
Time Zones

Shanghai19:00 2022-05-19
Beijing19:00 2022-05-19
Shenzhen19:00 2022-05-19
Guangzhou19:00 2022-05-19
Chengdu19:00 2022-05-19
Tianjin19:00 2022-05-19
Wuhan19:00 2022-05-19
Dongguan19:00 2022-05-19
Xi’an19:00 2022-05-19
Hangzhou19:00 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date