China
Time Zones

Shanghai02:50 2024-04-21
Beijing02:50 2024-04-21
Shenzhen02:50 2024-04-21
Guangzhou02:50 2024-04-21
Chengdu02:50 2024-04-21
Tianjin02:50 2024-04-21
Wuhan02:50 2024-04-21
Dongguan02:50 2024-04-21
Xi’an02:50 2024-04-21
Hangzhou02:50 2024-04-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date