China
Time Zones

Shanghai04:58 2022-05-18
Beijing04:58 2022-05-18
Shenzhen04:58 2022-05-18
Guangzhou04:58 2022-05-18
Chengdu04:58 2022-05-18
Tianjin04:58 2022-05-18
Wuhan04:58 2022-05-18
Dongguan04:58 2022-05-18
Xi’an04:58 2022-05-18
Hangzhou04:58 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date