China
Time Zones

Shanghai13:30 2022-05-17
Beijing13:30 2022-05-17
Shenzhen13:30 2022-05-17
Guangzhou13:30 2022-05-17
Chengdu13:30 2022-05-17
Tianjin13:30 2022-05-17
Wuhan13:30 2022-05-17
Dongguan13:30 2022-05-17
Xi’an13:30 2022-05-17
Hangzhou13:30 2022-05-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date