China
Time Zones

Shanghai00:45 2022-05-22
Beijing00:45 2022-05-22
Shenzhen00:45 2022-05-22
Guangzhou00:45 2022-05-22
Chengdu00:45 2022-05-22
Tianjin00:45 2022-05-22
Wuhan00:45 2022-05-22
Dongguan00:45 2022-05-22
Xi’an00:45 2022-05-22
Hangzhou00:45 2022-05-22China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date