China
Time Zones

Shanghai23:27 2024-04-17
Beijing23:27 2024-04-17
Shenzhen23:27 2024-04-17
Guangzhou23:27 2024-04-17
Chengdu23:27 2024-04-17
Tianjin23:27 2024-04-17
Wuhan23:27 2024-04-17
Dongguan23:27 2024-04-17
Xi’an23:27 2024-04-17
Hangzhou23:27 2024-04-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date