China
Time Zones

Shanghai18:46 2022-05-26
Beijing18:46 2022-05-26
Shenzhen18:46 2022-05-26
Guangzhou18:46 2022-05-26
Chengdu18:46 2022-05-26
Tianjin18:46 2022-05-26
Wuhan18:46 2022-05-26
Dongguan18:46 2022-05-26
Xi’an18:46 2022-05-26
Hangzhou18:46 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date