China
Time Zones

Shanghai19:48 2022-05-26
Beijing19:48 2022-05-26
Shenzhen19:48 2022-05-26
Guangzhou19:48 2022-05-26
Chengdu19:48 2022-05-26
Tianjin19:48 2022-05-26
Wuhan19:48 2022-05-26
Dongguan19:48 2022-05-26
Xi’an19:48 2022-05-26
Hangzhou19:48 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date