China
Time Zones

Shanghai23:20 2023-02-02
Beijing23:20 2023-02-02
Shenzhen23:20 2023-02-02
Guangzhou23:20 2023-02-02
Chengdu23:20 2023-02-02
Tianjin23:20 2023-02-02
Wuhan23:20 2023-02-02
Dongguan23:20 2023-02-02
Xi’an23:20 2023-02-02
Hangzhou23:20 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date