China
Time Zones

Shanghai23:17 2024-04-17
Beijing23:17 2024-04-17
Shenzhen23:17 2024-04-17
Guangzhou23:17 2024-04-17
Chengdu23:17 2024-04-17
Tianjin23:17 2024-04-17
Wuhan23:17 2024-04-17
Dongguan23:17 2024-04-17
Xi’an23:17 2024-04-17
Hangzhou23:17 2024-04-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date