China
Time Zones

Shanghai04:02 2022-05-18
Beijing04:02 2022-05-18
Shenzhen04:02 2022-05-18
Guangzhou04:02 2022-05-18
Chengdu04:02 2022-05-18
Tianjin04:02 2022-05-18
Wuhan04:02 2022-05-18
Dongguan04:02 2022-05-18
Xi’an04:02 2022-05-18
Hangzhou04:02 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date