China
Time Zones

Shanghai07:55 2024-05-25
Beijing07:55 2024-05-25
Shenzhen07:55 2024-05-25
Guangzhou07:55 2024-05-25
Chengdu07:55 2024-05-25
Tianjin07:55 2024-05-25
Wuhan07:55 2024-05-25
Dongguan07:55 2024-05-25
Xi’an07:55 2024-05-25
Hangzhou07:55 2024-05-25China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date