China
Time Zones

Shanghai20:19 2022-05-19
Beijing20:19 2022-05-19
Shenzhen20:19 2022-05-19
Guangzhou20:19 2022-05-19
Chengdu20:19 2022-05-19
Tianjin20:19 2022-05-19
Wuhan20:19 2022-05-19
Dongguan20:19 2022-05-19
Xi’an20:19 2022-05-19
Hangzhou20:19 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date