China
Time Zones

Shanghai04:20 2024-04-19
Beijing04:20 2024-04-19
Shenzhen04:20 2024-04-19
Guangzhou04:20 2024-04-19
Chengdu04:20 2024-04-19
Tianjin04:20 2024-04-19
Wuhan04:20 2024-04-19
Dongguan04:20 2024-04-19
Xi’an04:20 2024-04-19
Hangzhou04:20 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date