China
Time Zones

Shanghai04:31 2024-05-30
Beijing04:31 2024-05-30
Shenzhen04:31 2024-05-30
Guangzhou04:31 2024-05-30
Chengdu04:31 2024-05-30
Tianjin04:31 2024-05-30
Wuhan04:31 2024-05-30
Dongguan04:31 2024-05-30
Xi’an04:31 2024-05-30
Hangzhou04:31 2024-05-30China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date