China
Time Zones

Shanghai04:35 2024-03-01
Beijing04:35 2024-03-01
Shenzhen04:35 2024-03-01
Guangzhou04:35 2024-03-01
Chengdu04:35 2024-03-01
Tianjin04:35 2024-03-01
Wuhan04:35 2024-03-01
Dongguan04:35 2024-03-01
Xi’an04:35 2024-03-01
Hangzhou04:35 2024-03-01China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date