China
Time Zones

Shanghai23:46 2023-02-02
Beijing23:46 2023-02-02
Shenzhen23:46 2023-02-02
Guangzhou23:46 2023-02-02
Chengdu23:46 2023-02-02
Tianjin23:46 2023-02-02
Wuhan23:46 2023-02-02
Dongguan23:46 2023-02-02
Xi’an23:46 2023-02-02
Hangzhou23:46 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date