China
Time Zones

Shanghai04:54 2024-04-21
Beijing04:54 2024-04-21
Shenzhen04:54 2024-04-21
Guangzhou04:54 2024-04-21
Chengdu04:54 2024-04-21
Tianjin04:54 2024-04-21
Wuhan04:54 2024-04-21
Dongguan04:54 2024-04-21
Xi’an04:54 2024-04-21
Hangzhou04:54 2024-04-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date