China
Time Zones

Shanghai00:05 2022-05-19
Beijing00:05 2022-05-19
Shenzhen00:05 2022-05-19
Guangzhou00:05 2022-05-19
Chengdu00:05 2022-05-19
Tianjin00:05 2022-05-19
Wuhan00:05 2022-05-19
Dongguan00:05 2022-05-19
Xi’an00:05 2022-05-19
Hangzhou00:05 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date