China
Time Zones

Shanghai23:00 2022-05-21
Beijing23:00 2022-05-21
Shenzhen23:00 2022-05-21
Guangzhou23:00 2022-05-21
Chengdu23:00 2022-05-21
Tianjin23:00 2022-05-21
Wuhan23:00 2022-05-21
Dongguan23:00 2022-05-21
Xi’an23:00 2022-05-21
Hangzhou23:00 2022-05-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date