China
Time Zones

Shanghai12:40 2022-05-17
Beijing12:40 2022-05-17
Shenzhen12:40 2022-05-17
Guangzhou12:40 2022-05-17
Chengdu12:40 2022-05-17
Tianjin12:40 2022-05-17
Wuhan12:40 2022-05-17
Dongguan12:40 2022-05-17
Xi’an12:40 2022-05-17
Hangzhou12:40 2022-05-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date