China
Time Zones

Shanghai18:02 2024-04-19
Beijing18:02 2024-04-19
Shenzhen18:02 2024-04-19
Guangzhou18:02 2024-04-19
Chengdu18:02 2024-04-19
Tianjin18:02 2024-04-19
Wuhan18:02 2024-04-19
Dongguan18:02 2024-04-19
Xi’an18:02 2024-04-19
Hangzhou18:02 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date