China
Time Zones

Shanghai21:55 2023-02-02
Beijing21:55 2023-02-02
Shenzhen21:55 2023-02-02
Guangzhou21:55 2023-02-02
Chengdu21:55 2023-02-02
Tianjin21:55 2023-02-02
Wuhan21:55 2023-02-02
Dongguan21:55 2023-02-02
Xi’an21:55 2023-02-02
Hangzhou21:55 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date